دشمنان من سه دسته اند :  
 
 گروهی قویتر و گروهی هم وزن و دسته ای از من ضعیفتر و کوچکترند.  

- طرفیت با گروه اول از طریق عقل خارج و موجب ازمحلال قطعی است با جماعت دوم  
 
تا جان دارم خواهم جنگید , اما گروه سوم را ولو باالتماس وتملق با دوستی و محبت  
 
رام  خواهم ساخت چون طرفیت با دشمن کوچک و خصم ضعیف از مقام و حیثیت  
 
انسان در انظار مردم می کاهد و در صفحات تاریخ شخص را پست و ناچیز می سازد.منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون منبع : یاد فرشته |دسته بندی دشمن از دیدگاه افلاطون
برچسب ها : دسته